เราต้องการเป็นบริษัทผู้นำเข้าอุปกรณ์ถ่ายภาพที่หลากหลายประเภทของสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากทั่วโลกในราคาที่เป็นธรรมที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราตั้งใจให้บริการที่ดีที่สุดทั้งแก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้า ในด้านจัดส่งให้ทันเวลาตามที่ได้นัดหมาย และบริการหลังการขายให้ดีที่สุด เช่นเดียวกันกับที่เราต้องการได้รับบริการที่ดีที่สุดจากผู้อื่น

เราตั้งใจที่จะฝึกฝน อบรมให้พนักงานมีสติ รอบคอบ รับผิดชอบ มีจิตใจที่ดี และสำนึกในบุญคุณของลูกค้าทุกท่านที่เป็นผู้สนับสนุนองค์กรและตนให้ประสบความสำเร็จ ดำเนินกิจการได้อย่างลุล่วงมาจนทุกวันนี้?ให้ตระหนักในเรื่องบริการหลังการขาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้แก่องค์กรต่างๆ

เราคือ บริษัท แอดวานซ์ โฟโต้ซีสเทมส์ จำกัด ผู้นำเข้าอุปกรณ์ถ่ายภาพคุณภาพจากทั่วโลกมาสู่มือคุณ

organization chart

กิตติศักดิ์ อัศวธนะสิริกุล
Managing director / Founder

ฝ่ายบัญชีและการจัดการทั่วไป

ธัญรัตน์ อัศวธนะสิริกุล
GENERAL MANAGER

โสรัตยา สุขหวาน
Administrator

ฝ่ายการตลาดและสินค้า

ปุณยนุช มิ่งวิริยะ
MARKETING MANAGER & VENDOR relationships

สุจริต สุจิตจร
PRODUCT & MARKETING EXECUTIVE

วนิดา แสงดี
ONLINE MARKETING

ฝ่ายขาย

กิตติ์ธเนศ อัศวธนะสิริกุล
SALES MANAGER

สรจรส ฐิติเวส
SALES SUPERVISOR

จรัญ บุญสุข
SALES REPRESENTATIVE

ธนัญชัย โลหะชาติกุล
SALES REPRESENTATIVE

วิทยา อรุณสวัสดิ์วงษ์
SALES REPRESENTATIVE

วโรดม คล้ายนาค
SALES SUPPORT