สมัครงาน

สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับ บริษัท แอดวานซ์ โฟโต้ซีสเทมส์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนนำเข้าอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในสินค้าอำนวยความสะดวกอุปกรณ์เสริม สำหรับการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Camera Accessories Industry) แบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น

 • Gitzo อุปกรณ์ขาตั้งกล้องภาพนิ่ง Hi-End สินค้าแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศส
 • Manfrotto อุปกรณ์ขาตั้งกล้อง วีดีโอ สตูดิโอ กระเป๋ากล้อง สินค้าแบรนด์ประเทศอิตาลี
 • National Geographic Bags กระเป๋ากล้อง สินค้าแบรนด์จากประเทศอเมริกา
 • Marumi ฟิลเตอร์ สินค้าแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่น
 • Optech / USA สายสะพายกล้อง สินค้าแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Datacolor Spyder อุปกรณ์จัดการเรื่องสี ทั้งหน้าจอ และเครื่องพิมพ์
 • Fifine อุปกรณ์ไมโครโฟนเพื่อการทำ Live Streaming Podcast และการแคสเกมส์
 • Yololiv อุปกรณ์ในการทำ Live Streaming
 • Advanced Photo Systems อุปกรณ์ในการทำ Live Streaming
 • และแบรนด์อื่นๆๆอีกมากมาย
บริษัทฯ ได้ทำการเปิดตำแหน่งงานเพื่อรองรับการขยายกิจการและขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังต่อไปนี้

.


1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (โปรเจคและ B2B) จำนวน 1 ตำแหน่ง URGENT!

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการดูแลการทำงานและยอดขายของทีมโปรเจค และ B2B
 • วางแผน วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอ และจัดทำแผนการขาย ทุกช่องทางการจัดจำหน่ายตลาดภายในประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 • เข้าร่วมการประชุมกับคู่ค้าทางธุรกิจ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน และกำหนดเป้าหมายยอดการขายรายสินค้า รายช่องทางการจัดจำหน่าย
 • จัดการประชุมตามช่วงเวลาที่กำหนด และบริหารจัดการทีมงานขาย และส่วนงานประสานงานขาย โดยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนา ตรวจสอบการทำงานของทีมขายและส่วนงานประสานงานขาย ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
 • ออกตลาด เพื่อเก็บข้อมูลในตลาด รวมทั้งเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารตัวเลขขาย เพื่อรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
 • จัดทำแผนงบประมาณสำหรับแผนกขาย ทุกช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งดำเนินงาน และคอยติดตามให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการขาย การจัดการ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word, Excel, Power Point, Email
 • มีประสบการณ์ในการขายมากกว่า 3 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, การประสานงาน, การดูแลทีมขาย, การวางแผนงาน
 • สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีใจรักในด้านการขายและบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมภายในเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัวและมีความอดทนต่อแรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ตลอดเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
 • รายงานแผนและความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบการณ์ขายงานโปรเจค หรือ B2B จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผลตอบแทน

• เงินเดือนประจำ และคอมมิชชั่น
• ค่าล่วงเวลา (OT)
• โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
• ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกเอกสารสมัครงานและส่ง Resume ในตำแหน่งนี้ (ต้องใช้ Gmail สำหรับการอัพโหลดไฟล์)

.


2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• การวางแผนกลยุทธ์ ทิศทางการทำงานทั้งการตลาด การประชาสัมพันธ์ทั้ง Online และ Offline
• โฆษณา PR พัฒนางานใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
• ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางตรง – ทางอ้อม และพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง
• การวางแผนและการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมและโปรโมชัน
• วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการขาย แคมเปญ และกิจกรรมทางการตลาด

คุณสมบัติ

 • คนรุ่นใหม่ไฟแรง ชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี -โท สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา ต่อรองที่ดี ,บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ประสานงานทางด้านการตลาด ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร
 • สามารถสื่อสารฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้
 • สามารถใช้งานด้านโปรแกรมและเว็บไซด์ Social Media ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานการตลาดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์แนวทางการตลาดได้อย่างเป็นระบบ
 • มีแนวคิดในการวางแผน และสามารถทำวิจัยการตลาดได้ดี
 • ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

ผลตอบแทน

 • เงินเดือนประจำ
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • ประกันอุบัติเหตุ แลประกันสังคม

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกเอกสารสมัครงานและส่ง Resume ในตำแหน่งนี้ (ต้องใช้ Gmail สำหรับการอัพโหลดไฟล์)

.


3. พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่น ภ.พ. 30
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ,ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 • จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
 • จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ,สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
 • ปิดงบการเงินประจำปี
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และยื่นเงินสมทบประกันสังคม

คุณสมบัติ

 • หญิง หรือ ชาย อายุ ระหว่าง 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงิน บัญชี และการบริหารเงินงบประมาณเป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์รายการบัญชีต่าง ๆ และมีความรู้ทางด้านบัญชี และ ภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน และมีใจรักบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word, Excel, Email และสามารถใช้และเขียนโปรแกรม MS Access ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน

 • เงินเดือนประจำ
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกเอกสารสมัครงานและส่ง Resume ในตำแหน่งนี้ (ต้องใช้ Gmail สำหรับการอัพโหลดไฟล์)