แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นต่อพนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องการสำรวจความพึงพอใจต่อฝ่ายขายที่ดูแลท่าน เรียนเชิญร้านค้าและบริษัท ร่วมทำแบบสอบถามตามหัวข้อดังต่อไปนี้

ไม่พบฟิลด์ใดๆ